นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับการใช้งาน เว็บแอพพลิเคชั่นนี้ (“นโยบาย”) บอกให้ท่านทราบถึงวิธีที่ ร้านค้าหรือแบรนด์ หรือบริษัทพันธมิตร บริษัทในเครือ รวมทั้งบริษัทผู้พัฒนาระบบ (บริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด) (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”, “เรา”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ผู้ใช้งาน”, “ท่าน”) ผ่านการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นนี้ บนเว็บไซต์ หรือโทรศัพท์มือถือทั้งในระบบ Android และ iOS (“ระบบ”) ซึ่งบริษัทฯเอง ตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการเก็บข้อมูลนั้นมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการที่ท่านเข้าไปใช้งานและใช้บริการบนระบบดังกล่าวนั้น หมายความว่าท่านได้ยินยอมให้บริษัทฯใช้ข้อมูลของท่านซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวิธีการดังที่กล่าวไว้ในนโยบายฉบับนี้และท่านอนุญาตให้บริษัทฯจัดการข้อมูลของท่านในลักษณะและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายนี้ ดังนี้

 

1. ขอบเขตนโยบายและความยินยอม

ท่านได้อ่านโดยละเอียดและเข้าใจว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับและครอบคลุมการใช้งาน หรือบริการต่างๆ การที่ท่านเข้าถึงบน เว็บแอพพลิเคชั่น เป็นการถือว่าท่านอนุญาตและตกลงให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการต่างๆ และการอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

 

2. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จากท่าน ซึ่งได้มอบให้แก่บริษัทฯ บนพื้นฐานความสมัครใจของท่านทุกประการ

2.1 ข้อมูลสมาชิก: การสมัครสมาชิกหรือใช้งาน เว็บแอพพลิเคชั่น ทำได้ 2 วิธีดังนี้

(1) ท่านสามารถสร้างบัญชีสมาชิกด้วยตนเองโดยการให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ระบบ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ในการจัดส่ง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รหัสผ่าน และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปถ่ายของท่าน (รูปโปรไฟล์) หรือ

(2) โดยผ่านการยืนยันตัวตน จากเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งท่านจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ตรงตามปัจจุบัน โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น ท่านตกลงและให้ความยินยอมแก่ บริษัทฯในการตรวจสอบ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ

2.2 ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า หรือแลกของรางวัล: ท่านยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บและใช้งานข้อมูลการเลือกดูสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลการเลือกดูของรางวัล ข้อมูลการแลกของรางวัล และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อการให้บริการด้านการขาย และการนำเสนอโปรโมชันต่างๆแก่ท่านได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2.3 ข้อมูลสถานะผู้ใช้งานและประวัติการใช้งาน: ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบและใช้งานข้อมูลสถานะปัจจุบันของท่าน เช่น ข้อมูลประเภทสมาชิก ข้อมูลแต้มสะสมในปัจจุบัน ข้อมูลประวัติการได้รับและการใช้แต้ม ข้อมูลประวัติการสั่งซื้อสินค้า และการแลกรับของของรางวัล เป็นต้น เพื่อการแสดงผลข้อมูลในระบบ และการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคต

2.4 ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม: เมื่อท่านทำการตอบแบบสอบถามใดๆที่เกิดขึ้นในระบบ ท่านตกลงให้บริษัทฯ สามารถทำการจัดเก็บ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลนั้นๆ เพื่อการส่งเสริมการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ หรือวัตถุประสงค์อื่นใด ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้

2.5 ข้อมูลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่: บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์สื่อสารของผู้ใช้งาน และที่มีการถูกบันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ โดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงไอพีแอดเดรส คุณสมบัติของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ข้อมูลระบบปฏิบัติการ หมายเลขประจำเครื่อง ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ พิกัดที่ตั้งของอุปกรณ์ เป็นต้น

2.6 ข้อมูลการใช้งานระบบ: บริษัทฯอาจเก็บข้อมูลการใช้งานระบบของผู้ใช้งาน เช่น วันเวลาการใช้งาน ระบบ กิจกรรมการใช้งานระบบ การตั้งค่าระบบ การตั้งค่าภาษา เวอร์ชั่นของระบบ เป็นต้น

 

3. การใช้ข้อมูล

3.1 บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมและควบคุมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

(1) เพื่อดูแลและให้บริการการใช้งานระบบแก่ท่านได้อย่างถูกต้อง ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

(2) เพื่อสร้างและบริหารจัดการบัญชีสมาชิก เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค และ/หรือเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ

(3) เพื่อออกแบบสอบถามความคิดเห็น นำเสนอโปรโมชัน หรือให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ให้ตรงกับความต้องการของท่านให้มากที่สุด

(4) เพื่อดูแลกิจกรรมการใช้งานโดยทั่วไปและกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานรายบุคคล เช่น การเลือกดูสินค้า การสั่งซื้อสินค้า การเลือกดูโปรโมชัน หรือการแลกของรางวัล เป็นต้น เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้า หรือของของรางวัลให้ท่านได้อย่างถูกต้อง

(5) เพื่อติดต่อผู้ใช้งาน สำหรับการให้บริการ การดูแลผู้ใช้งาน หรือสำหรับการสื่อสารด้านการตลาด ที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ใช้การได้

(6) เพื่อออกแบบประสบการณ์การใช้งาน การปรับปรุงระบบ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการอื่นๆในอนาคตของบริษัทฯ

(7) เพื่อบังคับใช้นโยบายการใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบ การละเมิดที่อาจเกิดขึ้น เพื่อตรวจจับ ป้องกันมิจฉาชีพหรือการใช้งานในทางที่ผิด ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัยของท่านหรือของบริษัทฯ

(8) เพื่อให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมาย ตามที่หน่วยงานและพนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือศาล มีคำขอหรือหนังสือเรียกร้องทางกฎหมาย

3.2 ท่านอนุญาตและให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการที่บริษัทฯอาจให้หรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับท่านกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการตลาดหรือการวิเคราะห์ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่บุคคลดังกล่าวได้ทำการเก็บ รวบรวม จะอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และของบุคคลดังกล่าวด้วย

3.3 บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ รวมถึงสังเกตการณ์บนเครือข่ายและในฐานข้อมูลของ บริษัทฯได้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น

3.4 บริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลเพื่อการอื่นอันเป็นการนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้งานตามความจำเป็นและตามที่กฎหมายกำหนดไว้

 

4. การแบ่งปันข้อมูล

4.1 บริษัทฯอาจแบ่งปันข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ กับบริษัทในเครือ (บริษัทที่อยู่ภายใต้การครอบครอง หรือความควบคุมเดียวกัน) บริษัทร่วมให้บริการ บริษัทผู้พัฒนาระบบ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบริษัทวิเคราห์ข้อมูลการตลาด ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใน ประเทศไทยหรือในประเทศอื่น โดยบริษัทดังกล่าวจะประมวลผล และใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น และจะปฏิบัติตามนโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้

4.2 พนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลนี้โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ หรือผู้ที่จำเป็นต้องทราบหรือเข้าถึงข้อมูลนี้ (รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ และบริษัทร่วมให้บริการ) เพื่อให้บริการที่ท่านร้องขอ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อการดำเนินการและให้บริการแก่ท่าน เช่น การตรวจสอบคำสั่งซื้อสินค้า การยืนยันการจัดส่งสินค้า การดูแลเรื่องการจัดการของรางวัล การตอบข้อสงสัย หรือการตรวจสอบการร้องเรียนต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น

4.3 บริษัทฯ มอบการป้องกันที่เหมาะสม สำหรับการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว โดยเป็นไปตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด เพื่อห้ามมิให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัว และเพื่อดูแลความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน และเพื่อเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ นอกจากจะได้รับการเปิดเผยในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเป็นไปตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดหรืออนุญาต เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สามโดยที่ท่านมิได้ยินยอม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างเฉพาะเจาะจงจากท่านให้กระทำได้ โดยท่านตกลงและยินยอมให้ บริษัทฯ สามารถเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้:

(1) บริษัทฯ สามารถแบ่งปัน เปิดเผย ส่ง โอน ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ไปยังหรือให้แก่ผู้ให้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคมหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯและระบบ สามารถยืนยันตัวตนของท่านได้

(2) บริษัทฯอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานภาครัฐผู้มีอำนาจตามคำสั่งหนังสือ หรือที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

 

5. การควบคุมโดยผู้ใช้งาน

การเข้าถึง การแก้ไข การสั่งซื้อ การแลกของรางวัล หรือการกระทำการใดๆในระบบ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน การเข้าถึงและรักษาข้อมูลในบัญชีสมาชิกให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบได้เพียงผู้เดียวเท่านั้น การกระทำใดๆในนามผู้ใช้งาน บริษัทฯถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องโดยสุจริต ที่จะปฏิเสธการกระทำที่เกิดขึ้นไม่ได้ เว้นเสียจะเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากระบบเอง บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามสมควร

 

6. อุปกรณ์พกพา

ด้วยความยินยอมของท่าน เราอาจมีการส่งข้อความแจ้งเตือนซึ่งระบุข้อมูลสินค้าใหม่ ข้อมูลโปรโมชัน ส่วนลด การได้รับคะแนนพิเศษ สถานะการสั่งสินค้าหรือการจัดส่ง หรือข้อมูลอื่นๆที่อาจมีในอนาคตได้ ซึ่งการแจ้งเตือนถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานระบบ กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอุปกรณ์พกพาของท่าน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า หรือเปิดรับ (หรือปิดรับ) การแจ้งเตือน (ซึ่งรวม Software Development Kit (“SDK”) และข้อมูล Push Token) ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่แตกต่างกันอาจมีการตั้งค่าเริ่มต้นที่แตกต่างกัน ดังนั้น กรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่าการแจ้งเตือนดังกล่าว

 

7. การปกป้องข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัย

7.1 ข้อมูลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมจะได้รับการคุ้มครองโดยวิธีทางเทคนิคและขั้นตอนรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ตามควร เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

7.2 บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายภายในของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านแล้ว เราจะลบข้อมูลของท่านจากระบบและบันทึกของเรา และ/หรือ ดำเนินการอย่างเหมาะสมในการทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่เมื่อเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อผูกพันที่บังคับใช้ หรือเมื่อเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้แล้วเสร็จ และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

7.3 เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวในช่องทางติดต่อสื่อสารของท่าน ท่านตกลงปฏิบัติ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานหรือบริการต่างๆ ของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด โดยท่านตกลงจะไม่กระทำการใดอันเป็นการรบกวน หรือล่วงละเมิดสิทธิ์ของบริษัทฯ และผู้ใช้งานอื่น หรือบุคคลภายนอก หากบริษัทฯทราบหรือพบว่ามีการล่วงละเมิดใดต่อบริษัทฯ หรือต่อผู้อื่น บริษัทฯ สงวนสิทธิในการยกเลิกและปิดกั้นการเข้าใช้ งานหรือบริการของผู้ใช้งานผู้กระทำการล่วงละเมิดนั้น รวมถึงการปิดบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานนั้นและจะดำเนินคดี ตามกฎหมายจนถึงที่สุดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทฯ สามารถแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบในเหตุนั้นๆที่เกิดขึ้นในภายหลังได้

7.4 ผู้ใช้งานรับทราบและยินยอมว่า ถึงแม้บริษัทฯจะมีมาตรการในการจัดเก็บข้อมูลของท่านอย่างมั่นคงปลอดภัย แต่อาจเกิดกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้งาน เสียหายหรือสูญหาย ซึ่งอาจเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือจากสาเหตุใดๆ ซึ่งรวมถึงการจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิโดยไม่ต้อง รับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าว หรือต่อความเสียหายสืบเนื่องใดๆ ทั้งสิ้น

 

8. วิธีเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
 • การเข้าถึงข้อมูล: ท่านมีสิทธิ์ขอข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราเป็นผู้จัดเก็บได้ทุกเมื่อ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้และไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี หากกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต เราอาจขอให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม ก่อนที่เราจะจัดหาข้อมูลดังกล่าว
 • การแก้ไขข้อมูล: ท่านสามารถขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของท่านซึ่งไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องได้
 • การลบข้อมูล: ท่านสามารถขอให้เราลบบัญชีของท่านได้
 • การจำกัดการจัดเก็บข้อมูล: ท่านสามารถขอให้เรายุติการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว หากท่านได้คัดค้านการจัดเก็บข้อมูล และมูลเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา เป็นต้น
 • การคัดค้านการจัดเก็บข้อมูล: ท่านมีสิทธิ์ทุกเมื่อในการคัดค้านการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดทางตรง
 • สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิ์ทุกเมื่อในการเพิกถอนความยินยอมของท่าน โดยต้องไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในการจัดเก็บข้อมูลของเราตามที่ท่านยินยอมก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอมนั้น

   เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน เราจะตรวจสอบตัวตนของท่านก่อนตอบกลับคำขอของท่าน และจะตอบกลับภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม เราอาจไม่อนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวบางอย่างในบางกรณี เช่น ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมาย ในกรณีเช่นนั้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ เราอาจปฏิเสธคำขอของท่านในการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน เนื่องจากบทบัญญัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะคำขอที่มีผลต่อการดำเนินการทางบัญชีของเรา การดำเนินการเรียกร้อง การดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการป้องกันและการตรวจจับการฉ้อฉล และการเก็บรักษาข้อมูลที่ต้องกระทำ ซึ่งอาจไม่อนุญาตให้ลบข้อมูล หรือการทำข้อมูลให้เป็นนิรนาม

 

9. คุกกี้

ระบบของเรามีการใช้คุกกี้ หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใส่คุกกี้ (ทั้งประเภท session และ persistent), พิกเซล/แท็ก, ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK), แอปพลิเคชั่น โปรแกรม อินเตอร์เฟซ (“API”), ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน (Google Analytics) และเทคโนโลยีอื่นๆ (รวมเรียกว่า”คุกกี้”) บนระบบของเรา ซึ่งรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับท่าน คุกกี้บางคุกกี้เหล่านี้ มีความจำเป็นสำหรับการจัดหา ดูแลความปลอดภัย และบำรุงรักษาระบบให้แก่ท่าน เช่น คงสถานะการเข้าสู่ระบบของท่านไว้ขณะที่ท่านเข้าใช้งานระบบ ขณะที่มีการใช้งานคุกกี้อื่นๆ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานระบบที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ท่าน เช่น:

 • เพื่อปรับให้ระบบให้บริการตรงกับความต้องการของท่าน โดยการจดจำกิจกรรมของท่านบนระบบ(เช่น ภาษาที่ท่านเลือกใช้ หรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบของท่าน)
 • การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น กิจกรรมการใช้งานระบบ ข้อมูลการแสดงผล รายงานข้อมูลประชากร และรายงานข้อมูลความสนใจ เพื่อปรับปรุงระบบและบริการ หรือเพื่ออาจลงโฆษณาที่ท่านสนใจโดยเฉพาะ
 • เพื่อแสดงโปรโมชันที่ท่านสนใจโดยเฉพาะ

เรายังอาจอนุญาตให้บุคคลที่สามบางรายใส่คุกกี้บนระบบของเรา เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านบนระบบของเรา (เช่น หน้าที่ท่านเยี่ยมชมบนระบบของเรา และข้อมูลการค้นหาของท่าน) ในระยะเวลาหนึ่ง และจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่ท่านไปเยือน ข้อมูลนี้จะใช้สำหรับโฆษณาของเราที่ออกแบบให้ตรงกับความสนใจของท่านโดยเฉพาะ (ผ่านทางอีเมล ระบบของเรา และเว็บไซต์อื่นๆ) และจากบุคคลที่สามบนเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านอาจเยี่ยมชม (เรียกโดยทั่วไปว่า การโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภค) และเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภคดังกล่าว เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลแฮชทางเดียว (one-way hashed information) กับพันธมิตรบุคคลที่สาม (เช่น Facebook) ซึ่งอาจรวมข้อมูลแฮชกับตัวบ่งชี้อื่นๆ เพื่อให้บริการโฆษณาของบริษัทที่อิงตามความสนใจส่วนบุคคล บนเว็บไซต์อื่นๆ หรือบนแอปพลิเคชั่นของอุปกรณ์พกพา โดยอ้างอิงจากการเยี่ยมชมระบบของท่านในครั้งก่อนหน้า บริษัทมิได้สนับสนุนหรือรับรองจุดมุ่งหมาย อุดมการณ์ หรือคำประกาศของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นใดๆ ที่แสดงโฆษณาของเราการติดตามข้ามอุปกรณ์เราอาจนำข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานบางประการจากบางเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์พกพา ไปรวมกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อีกเครื่องที่อาจเชื่อมโยงกับท่าน (การติดตามข้ามอุปกรณ์) เพื่อให้บริการของเราแก่ท่านได้อย่างดีที่สุด รวมถึงติดต่อสื่อสารและแสดงโฆษณาของบริษัทฯที่ตรงกับความสนใจของท่าน

 

10. การยกเลิกการรับข่าวสารจากเรา

การปฏิเสธไม่รับข่าวสารทางการตลาดจากเราที่อาจมีในอนาคตนั้น ท่านสามารถปฏิเสธการรับข่าวสารทางการตลาดจากเราได้ทุกเมื่อ ด้วยการคลิกลิงก์ “ยกเลิกการรับจดหมายข่าว” ในจดหมายข่าวแต่ละฉบับ (ถ้ามี) หรือการสื่อสารอื่นๆ ซึ่งท่านสามารถแจ้งยกเลิกมาได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

 

11. การอัพเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทำการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 โดยบริษัทฯ อาจทำการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวบน เว็บแอพพลิเคชั่น บริษัทฯจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ท่านทราบ และสามารถตรวจสอบได้ตามที่ปรากฏบน เว็บแอพพลิเคชั่น การที่ท่านใช้งานหรือใช้บริการบนระบบต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบายดังกล่าวแล้ว ถือว่าท่านยืนยันยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมที่ทำขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อันเป็นการแสดงเจตนาที่เพิกถอนไม่ได้ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมในภายหลัง ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานบริการ (“ข้อตกลง”) ด้วย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Facebook Pixel

  Facebook_Pixel

 • Google Tag Manager

  Google_Tag_Manager

บันทึกการตั้งค่า